PROGRAM ODRŽAVANJA GROBLJA – GRADSKI KVARTOVI

Održavanje groblja u gradskim kvartovima na području grada Karlovca u 2015. godini obuhvaća radove:

–  održavanje zelenih površina, održavanje nasada, održavanje pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća sa zelenih površina i grobova

GROBLJA: m2
1. Jamadol 93.521
2. Dubovac I (katoličko) 33.619
3. Dubovac II (pravoslavno) 10.000
4. Dubovac III (vojno) 9.920
5. Dubovac IV (židovsko) 2.500 3.896
6. Velika Švarča 9.618
7. Mala Švarča 25.148
8. Kamensko 6.705
9. Hrnetić 20.180
UKUPNO 212.607 m2

1. ZELENE POVRŠINE

Održavanje zelenih površina na grobljima izvodi se sa 2 radne operacije košnje kroz održavanja groblja grada Karlovca i sa 4 radne operacije iz godišnje.
Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca i sa 4 radne operacije košnje iz godišnje
grobne naknade za 2015. god.
Strojno se kose travnate površine na mjestima gdje je to moguće motornim rotacionim kosačicama, a motornim čistačem između grobnih mjesta i na kosinama. Po izvršenoj košnji pristupa se izgrabljivanju pokošene trave, iznošenju na pristupni put, utovaru u vozilo i odvozu na odlagalište.

I PREGLED GROBLJA ZA STROJNU KOŠNJU

Lokacija: m2
Jamadol 36.500
Mala Švarča 9.000
UKUPNO 45.500

– strojno se kosi 45.500 m2

II PREGLED GROBLJA ZA RUČNU KOŠNJU

Lokacija: m2
Jamadol 57.021
Dubovac I (katoličko) 33.619
Dubovac II (pravoslavno) 10.000
Dubovac III (vojno) 9.920
Dubovac IV (židovsko) 7.200 3.896
Velika Švarča 9.618
Lokacija: m2
Mala Švarča 16.148
Kamensko 6.705
Hrnetić 20.180
UKUPNO 167.107

– ručno se kosi 167.107 m2

2. NASADI

Održavanje nasada obuhvaća održavanje stabala (okapanje mladih stabala, prihrana,
zalijevanje, orezivanje i rušenje suhih i opasnih stabala, te grabljanje lista), održavanje
živice (okapanje, prihrana, zalijevanje i šišanje), održavanje grmlja (okapanje, prihrana,
zalijevanje i orezivanje ) te održavanje cvjetnjaka (okapanje, nabava i sadnja cvijeća,
prihrana i zalijevanje).

2.1. ODRŽAVANJE STABALA

Održavanje stabala obuhvaća rezanje grana motornim i ručnim pilama, te uz pomoć autolifta, a tip oblikovanja i zahvata ovisi o dendroflornoj vrsti i tipu oblikovanja sa svim pripadajućim radovima, te osiguranju radilišta i prometnica, utovar i odvoz granja na odlagalište. Obuhvaća rušenje suhih i opasnih stabala, te okapanje mladih stabala. Radna operacija izvodi se po potrebi iz sredstava godišnje grobne naknade.

POPIS STABALA SVEUKUPNO kom 495

GROBLJE JAMADOL
Acer tataricum (javor žestilj) kom 6
Acer platanoides(javor mlječ) kom 46
Acer psudoplatanus (gorski javor) kom 38
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 21
Juglans regia (orah) kom 1
Sophora japonica “Pendula” (žalosna sofora) kom 3
Carpinus betulus “Fastigiata” (stupoliki grab) kom 23
Liquidambar styraciflua (likvidambar) kom 5
Fagus sylvatica “Purpurea” (crvenolisna bukva) kom 7
Fagus sylvatica “Pendula” (žalosna bukva) kom 2
Quercus petraea (hrast kitnjak) kom 1
Betula pendula (breza) kom 18
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 41
Abies nordmaniana kom 7
Picea omorika (pančićeva omorika) kom 10
Thuja sp. (tuja) kom 32
UKUPNO 261

GROBLJE DUBOVAC KATOLIČKO
Metasequoia glyptostroboides (metasekvoja) kom 1
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 3
Larix decidua (aris) kom 1
Thuja sp. (tuja) kom 114
Abies alba (jela) kom 1
Pinus sylvestris (bijeli bor) kom 2
Juniperus sp. (borovnica) kom 4
Cedrus atlantica “Glauca” (srebrni atlaski cedar) kom 1
Sophora japonica “Pendula” (žalosna sofora) kom 2
UKUPNO 129

GROBLJE DUBOVAC PRAVOSLAVNO
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 8
Picea abies (smreka) kom 8
Taxus baccata (tisa) kom 3
Pinus sylvestris (bijeli bor) kom 2
Thuja sp. (tuja) kom 14
Carpinus betulus (grab) kom 1
UKUPNO 36

GROBLJE DUBOVAC VOJNO
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 2
Juniperus sp. (borovnica) kom 1
Thuja sp. (tuja) kom 2
Carpinus betulus (grab) kom 3
Aesculus hippocastanum (divlji kesten) kom 3
UKUPNO 11

GROBLJE VELIKA ŠVARČA
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 3
Thuja sp. (tuja) kom 2
UKUPNO 5

GROBLJE HRNETIĆ
Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” (bagrem) kom 11
Sophora japonica “Pendula” (žalosna sofora) kom 2
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 6
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 1
Thuja sp. (tuja) kom 5
UKUPNO 25

GROBLJE KAMENSKO
Betula pendula (breza) kom 2
UKUPNO 2
GROBLJE MALA ŠVARČA
Betula pendula (breza) kom 8
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 5
Platanus occidentalis (platana) kom 5
Liriodendron tulipifera (tulipanovac) kom 8
UKUPNO 26

2.2. ODRŽAVANJE ŽIVICE

Održavanje živice obuhvaća strojno šišanje i oblikovanje živice sa svim pripadajućim radovima, a vrši se motornim škarama sa strane i vršno. Pripadajući radovi su vađenje samoniklih i nepoželjnih vrsta, sakupljanje izbojaka i grančica, iznošenje na pristupni put, te utovar u vozilo i odvoz na deponij. Održavanje živica izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.
radovima, a vrši se motornim škarama sa strane i vršno. Pripadajući radovi su vađenje
samoniklih i nepoželjnih vrsta, sakupljanje izbojaka i grančica, iznošenje na pristupni put,
te utovar u vozilo i odvoz na odlagalište. Održavanje živice izvodi se sa 2 radne operacije
iz sredstava godišnje grobne naknade.

Lokacije: m2
Jamadol – tuja, mahonia, lonicera, lovorvišnja 1543,50
Dubovac katoličko 346,20
Dubovac vojno – ligustrum, tuja, grab 391,00
Dubovac pravoslavno – klen, mahonia, grab, lovorvišnja 678,50
Dubovac židovsko – ligustrum 7,50
Kamensko – tuja 130,50
Mala Švarča – tuja 73,50
Hrnetić- tuja 379,00
V. Švarča – tuja, grab 796,25
UKUPNO 4345,95

2.3. ODRŽAVANJE GRMLJA

Održavanje ukrasnog grmlja obuhvaća radove na čišćenju i okopavanju grmlja, orezivanju mladica, vađenju suhih grana motornim i ručnim škarama samoniklog raslinja i korova, te fazoniranje i oblikovanje grmlja. Pripadajući radovi obuhvaćaju sakupljanje granja, korova i otpadnog materijala s utovarom i odvozom na odlagalište. Održavanje grmlja izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.

Lokacije:
Jamadol
tuja globosa kom 11
tuja na štapu kom 1
tuja globosa kom 7
patuljasta smreka (Conica) kom 1
berberis kom 13
dunjarica kom 23
lonicera kom 13
juniperus kom 9
šimšir kom 1
tisa kom 13
lovorvišnja kom 4
Dubovac katoličko
tisa kom 12
tuja globosa kom 9
euonymus kom 40
šimšir kom 54
Dubovac vojno
lovorvišnja kom 1
Mala Švarča
šimšir kom 5
Hrnetić
juniperus kom 3
Velika Švarča
juniperus kom 1
UKUPNO 221

3. PJEŠAČKE STAZE

Održavanje pješačkih staza na grobljima sastoji se u škrabanju sipinjenih staza, nasipavanju staza i platoa kamenim agregatom 4 – 8 mm u sloju 0,5 cm s pripadajućim radovima u koje ubrajamo dopremu kamenog agregata, razvoženje po stazi ručnim kolicima, te fino planiranje i ugradnju. Održavanje pješačkih staza izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.

Lokacije: m2
Dubovac I 301
V. Švarča 50
M. Švarča 750
Kamensko 3
Hrnetić 462
Dubovac III + IV (židovsko i vojno) 479
UKUPNO 2.045

4. KLUPE I KANTE ZA OTPATKE NA GROBLJU

Održavanje klupa obuhvaća zamjenu polomljenih letava na klupama s pripadajućim radovima, te postavljanje novih klupa što uključuje nabavu klupa, betoniranje postolja i postavljanje letava. Održavanje klupa izvodi se iz sredstava godišnje grobne naknade.
Održavanje kanta za otpatke obuhvaća postavu novih kanti za otpatke, te popravak i
zamjenu starih s pripadajućim radovima. Održavanje kanta za otpatke izvodi se iz sredstava
godišnje grobne naknade.

5. ČIŠĆENJE GROBLJA

Održavanje čistoće na grobljima sastoji se u svakodnevnom čišćenju travnih površina i grobova od raznog otpadnog materijala, utovar istog u ručna kolica ili kontejner, te prijevoz kontejnerskog smeća na gradski deponij. Čišćenje groblja izvodi se dio iz sredstava kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca za 2015. g. i dio iz sredstava godišnje grobne naknade.

PROGRAM ODRŽAVANJA GROBLJA – MJESNI ODBORI

Održavanje groblja u mjesnim odborima obuhvaća radove:
–  održavanje zelenih površina, održavanje nasada, održavanje pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća sa zelenih površina i grobova

Groblja: m2
1. Banska Selnica 1.950
2. Blatnica 860
3. Popović Brdo 2.408
4. Rečica 7.620
5. Skakavac 11.250
6. Šišljavić 3.970
7. Tušilović 10.209
8. Vukmanić 8.750
9. Vukmanićki Cerovac 1.960
10. Zadobarje 1.987
11. Zamršje 3.120
12. Mahično 9.650
13. Donje Mekušje 9.100
14. Stative 2.947
15. Ladvenjak 2.187
UKUPNO 77.968

– ukupno se održava 77.968 m2 zelenih površina

1. ZELENE POVRŠINE

Održavanje travnih površina na grobljima izvodimo sa 2 radne operacije ručnom košnjom s motornim čistačem između grobnih mjesta i na kosinama kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca i sa 4 radne operacije košnje iz godišnje grobne naknade za 2015. g.
Po izvršenoj košnji vrši se izgrabljivanje pokošene trave, iznošenje na pristupni put, utovar u vozilo i odvoz na odlagalište.

2. NASADI

Održavanje nasada obuhvaća održavanje stabala (okapanje mladih stabala, prihrana,
zalijevanje, orezivanje i rušenje suhih i opasnih stabala, te grabljanje lista), održavanje
živice (okapanje, prihrana, zalijevanje i šišanje), održavanje grmlja (okapanje, prihrana,
zalijevanje i orezivanje ) te održavanje cvjetnjaka (okapanje, nabava i sadnja cvijeća,
prihrana i zalijevanje).

2.1. ODRŽAVANJE STABALA

Održavanje stabala obuhvaća rezanje grana motornim i ručnim pilama, te uz pomoć autolifta, a tip oblikovanja i zahvata ovisi o dendroflornoj vrsti i tipu oblikovanja sa svim pripadajućim radovima, te osiguranju radilišta i prometnica, utovar i odvoz granja na odlagalište. Obuhvaća rušenje suhih i opasnih stabala, te okapanje mladih stabala. Radna operacija izvodi se po potrebi iz sredstava godišnje grobne naknade.

POPIS STABALA SVEUKUPNO kom 47

GROBLJE ZAMRŠJE
Picea abies (smreka) kom 2
Fraxinus excelsior (jasen) kom 1
UKUPNO 3
GROBLJE BLATNICA
Thuja sp. (tuja) kom 12
GROBLJE ŠIŠLJAVIĆ
Pinus strobus (američki borovac) kom 1
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 2
Thuja sp. (tuja) kom 16
UKUPNO 19
GROBLJE SKAKAVAC
Thuja sp. (tuja) kom 2
Picea abies (smreka) kom 1
UKUPNO 3
GROBLJE TUŠILOVIĆ
Populus alba (topola) kom 1
Thuja sp. (tuja) kom 1
Picea abies (smreka) kom 2
UKUPNO 4
GROBLJE VUKMANIĆKI CEROVAC
Picea abies (smreka) kom 1
GROBLJE MAHIČNO
Picea abies (smreka) kom 5

2.2. NASADI - ŽIVICA

Održavanje živice obuhvaća strojno šišanje i oblikovanje živice sa svim pripadajućim radovima, a vrši se motornim škarama sa strane i vršno. Pripadajući radovi su vađenje samoniklih i nepoželjnih vrsta, sakupljanje izbojaka i grančica, iznošenje na pristupni put, te utovar u vozilo i odvoz na deponij. Održavanje živica izvodi se sa 2 radne operacije iz godišnje grobne naknade.
Lokacije: m2
Rečica – tuja 186
Tušilović -ligustrum 62,25
Mahično – tuja 1170
DonjeMekušje- tuja 912
Stative- tuja, svib, grab 774
Skakavac -tuja 342
Vukmanić- tuja 142
UKUPNO 3588,25

– strojno se šiša 3588,25 m2

2.3. ODRŽAVANJE GRMLJA

Održavanje ukrasnog grmlja obuhvaća radove na čišćenju i okopavanju grmlja, orezivanju mladica, vađenju suhih grana motornim i ručnim škarama samoniklog raslinja i korova, te fazoniranje i oblikovanje grmlja. Pripadajući radovi obuhvaćaju sakupljanje granja, korova i otpadnog materijala s utovarom i odvozom na odlagalište. Održavanje grmlja izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.

Lokacije:
Zamršje
juniperus kom 4
Blatnica
mahonia kom 1
Šišljavić
juniperus kom 2
Rečica
tuja globosa kom 2
UKUPNO 9

3. PJEŠAČKE STAZE

Održavanje pješačkih staza na grobljima sastoji se u škrabanju sipinjenih staza, nasipavanju staza kamenim agregatom 4 – 8 mm u sloju 0,5 cm s pripadajućim radovima u koje ubrajamo dopremu kamenog agregata, razvoženje po stazi ručnim kolicima, te fino planiranje i ugradnju. Održavanje pješačkih staza izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.

Lokacije: m2
Šišljavić 130
Tušilović 50,5
Zamršje 47
Blatnica 18
Zadobarje 86,5

– ukupno se održava 332 m2

4. KLUPE I KANTE ZA OTPATKE NA GROBLJU

Održavanje klupa obuhvaća zamjenu polomljenih letava na klupama s pripadajućim radovima, te postavljanje novih klupa što uključuje nabavu klupa, betoniranje postolja i postavljanje letava. Održavanje klupa izvodi se iz sredstava godišnje grobne naknade.
Održavanje kanta za otpatke obuhvaća postavu novih kanti za otpatke, te popravak i
zamjenu starih s pripadajućim radovima. Održavanje kanta za otpatke izvodi se iz sredstava
godišnje grobne naknade.

5. ČIŠĆENJE GROBLJA

Održavanje čistoće na grobljima sastoji se u čišćenju travnih površina od raznog otpadnog materijala, utovaru istog u kontejner, te prijevozu kontejnerskog smeća na gradski deponij.
Čisti se 15 grobalja u MO: Banska Selnica, Blatnica, Ladvenjak, Popović Brdo, Rečica, Skakavac, Šišljavić, Tušilović, Vukmanić, Vukmanićki Cerovac, Zadobarje, Zamršje, Stative, Donje Mekušje i Mahično. Čišćenje groblja izvodi se dio iz sredstava kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca za 2015. g. i dio iz sredstava godišnje grobne naknade.

GRADSKI KVARTOVI

GROBLJA: m2
1. Jamadol 93.521
2. Dubovac I (katoličko) 33.619
3. Dubovac II (pravoslavno) 10.000
4. Dubovac III (vojno) 9.920
5. Dubovac IV (židovsko) 3.896
6. Velika Švarča 9.618
7. Mala Švarča 25.148
8. Kamensko 6.705
9. Hrnetić 20.180
UKUPNO 212.607 m2

MJESNI ODBORI

GROBLJA: m2
1. Banska Selnica 2.693
2. Blatnica 662
3. Donje Mekušje 9.133
4. Ladvenjak 4.870
5. Mahično 9.500
6. Popović Brdo 3.390
7. Rečica 7.900
8. Skakavac 15.660
9. Stative 3.035
10. Šišljavić 4.762
11. Tušilović 11.730
12. Vukmanić 11.000
13. Vukmanićki Cerovac 2.940
14. Zadobarje 2.580
15. Zamršje 3.394
UKUPNO 93.249 m2

PROGRAM ODRŽAVANJA GROBLJA – GRADSKI KVARTOVI

Održavanje groblja u gradskim kvartovima na području grada Karlovca u 2015. godini obuhvaća radove:

–  održavanje zelenih površina, održavanje nasada, održavanje pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća sa zelenih površina i grobova

GROBLJA: m2
1. Jamadol 93.521
2. Dubovac I (katoličko) 33.619
3. Dubovac II (pravoslavno) 10.000
4. Dubovac III (vojno) 9.920
5. Dubovac IV (židovsko) 2.500 3.896
6. Velika Švarča 9.618
7. Mala Švarča 25.148
8. Kamensko 6.705
9. Hrnetić 20.180
UKUPNO 212.607 m2

1. ZELENE POVRŠINE

Održavanje zelenih površina na grobljima izvodi se sa 2 radne operacije košnje kroz održavanja groblja grada Karlovca i sa 4 radne operacije iz godišnje.
Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca i sa 4 radne operacije košnje iz godišnje
grobne naknade za 2015. god.
Strojno se kose travnate površine na mjestima gdje je to moguće motornim rotacionim kosačicama, a motornim čistačem između grobnih mjesta i na kosinama. Po izvršenoj košnji pristupa se izgrabljivanju pokošene trave, iznošenju na pristupni put, utovaru u vozilo i odvozu na odlagalište.

I PREGLED GROBLJA ZA STROJNU KOŠNJU

Lokacija: m2
Jamadol 36.500
Mala Švarča 9.000
UKUPNO 45.500

– strojno se kosi 45.500 m2

II PREGLED GROBLJA ZA RUČNU KOŠNJU

Lokacija: m2
Jamadol 57.021
Dubovac I (katoličko) 33.619
Dubovac II (pravoslavno) 10.000
Dubovac III (vojno) 9.920
Dubovac IV (židovsko) 7.200 3.896
Velika Švarča 9.618
Lokacija: m2
Mala Švarča 16.148
Kamensko 6.705
Hrnetić 20.180
UKUPNO 167.107

– ručno se kosi 167.107 m2

2. NASADI

Održavanje nasada obuhvaća održavanje stabala (okapanje mladih stabala, prihrana,
zalijevanje, orezivanje i rušenje suhih i opasnih stabala, te grabljanje lista), održavanje
živice (okapanje, prihrana, zalijevanje i šišanje), održavanje grmlja (okapanje, prihrana,
zalijevanje i orezivanje ) te održavanje cvjetnjaka (okapanje, nabava i sadnja cvijeća,
prihrana i zalijevanje).

2.1. ODRŽAVANJE STABALA

Održavanje stabala obuhvaća rezanje grana motornim i ručnim pilama, te uz pomoć autolifta, a tip oblikovanja i zahvata ovisi o dendroflornoj vrsti i tipu oblikovanja sa svim pripadajućim radovima, te osiguranju radilišta i prometnica, utovar i odvoz granja na odlagalište. Obuhvaća rušenje suhih i opasnih stabala, te okapanje mladih stabala. Radna operacija izvodi se po potrebi iz sredstava godišnje grobne naknade.

POPIS STABALA SVEUKUPNO kom 495

GROBLJE JAMADOL
Acer tataricum (javor žestilj) kom 6
Acer platanoides(javor mlječ) kom 46
Acer psudoplatanus (gorski javor) kom 38
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 21
Juglans regia (orah) kom 1
Sophora japonica “Pendula” (žalosna sofora) kom 3
Carpinus betulus “Fastigiata” (stupoliki grab) kom 23
Liquidambar styraciflua (likvidambar) kom 5
Fagus sylvatica “Purpurea” (crvenolisna bukva) kom 7
Fagus sylvatica “Pendula” (žalosna bukva) kom 2
Quercus petraea (hrast kitnjak) kom 1
Betula pendula (breza) kom 18
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 41
Abies nordmaniana kom 7
Picea omorika (pančićeva omorika) kom 10
Thuja sp. (tuja) kom 32
UKUPNO 261

GROBLJE DUBOVAC KATOLIČKO
Metasequoia glyptostroboides (metasekvoja) kom 1
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 3
Larix decidua (aris) kom 1
Thuja sp. (tuja) kom 114
Abies alba (jela) kom 1
Pinus sylvestris (bijeli bor) kom 2
Juniperus sp. (borovnica) kom 4
Cedrus atlantica “Glauca” (srebrni atlaski cedar) kom 1
Sophora japonica “Pendula” (žalosna sofora) kom 2
UKUPNO 129

GROBLJE DUBOVAC PRAVOSLAVNO
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 8
Picea abies (smreka) kom 8
Taxus baccata (tisa) kom 3
Pinus sylvestris (bijeli bor) kom 2
Thuja sp. (tuja) kom 14
Carpinus betulus (grab) kom 1
UKUPNO 36

GROBLJE DUBOVAC VOJNO
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 2
Juniperus sp. (borovnica) kom 1
Thuja sp. (tuja) kom 2
Carpinus betulus (grab) kom 3
Aesculus hippocastanum (divlji kesten) kom 3
UKUPNO 11

GROBLJE VELIKA ŠVARČA
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 3
Thuja sp. (tuja) kom 2
UKUPNO 5

GROBLJE HRNETIĆ
Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” (bagrem) kom 11
Sophora japonica “Pendula” (žalosna sofora) kom 2
Chamaecyparis lawsoniana (pačempres) kom 6
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 1
Thuja sp. (tuja) kom 5
UKUPNO 25

GROBLJE KAMENSKO
Betula pendula (breza) kom 2
UKUPNO 2
GROBLJE MALA ŠVARČA
Betula pendula (breza) kom 8
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 5
Platanus occidentalis (platana) kom 5
Liriodendron tulipifera (tulipanovac) kom 8
UKUPNO 26

2.2. ODRŽAVANJE ŽIVICE

Održavanje živice obuhvaća strojno šišanje i oblikovanje živice sa svim pripadajućim radovima, a vrši se motornim škarama sa strane i vršno. Pripadajući radovi su vađenje samoniklih i nepoželjnih vrsta, sakupljanje izbojaka i grančica, iznošenje na pristupni put, te utovar u vozilo i odvoz na deponij. Održavanje živica izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.
radovima, a vrši se motornim škarama sa strane i vršno. Pripadajući radovi su vađenje
samoniklih i nepoželjnih vrsta, sakupljanje izbojaka i grančica, iznošenje na pristupni put,
te utovar u vozilo i odvoz na odlagalište. Održavanje živice izvodi se sa 2 radne operacije
iz sredstava godišnje grobne naknade.

Lokacije: m2
Jamadol – tuja, mahonia, lonicera, lovorvišnja 1543,50
Dubovac katoličko 346,20
Dubovac vojno – ligustrum, tuja, grab 391,00
Dubovac pravoslavno – klen, mahonia, grab, lovorvišnja 678,50
Dubovac židovsko – ligustrum 7,50
Kamensko – tuja 130,50
Mala Švarča – tuja 73,50
Hrnetić- tuja 379,00
V. Švarča – tuja, grab 796,25
UKUPNO 4345,95

2.3. ODRŽAVANJE GRMLJA

Održavanje ukrasnog grmlja obuhvaća radove na čišćenju i okopavanju grmlja, orezivanju mladica, vađenju suhih grana motornim i ručnim škarama samoniklog raslinja i korova, te fazoniranje i oblikovanje grmlja. Pripadajući radovi obuhvaćaju sakupljanje granja, korova i otpadnog materijala s utovarom i odvozom na odlagalište. Održavanje grmlja izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.

Lokacije:
Jamadol
tuja globosa kom 11
tuja na štapu kom 1
tuja globosa kom 7
patuljasta smreka (Conica) kom 1
berberis kom 13
dunjarica kom 23
lonicera kom 13
juniperus kom 9
šimšir kom 1
tisa kom 13
lovorvišnja kom 4
Dubovac katoličko
tisa kom 12
tuja globosa kom 9
euonymus kom 40
šimšir kom 54
Dubovac vojno
lovorvišnja kom 1
Mala Švarča
šimšir kom 5
Hrnetić
juniperus kom 3
Velika Švarča
juniperus kom 1
UKUPNO 221

3. PJEŠAČKE STAZE

Održavanje pješačkih staza na grobljima sastoji se u škrabanju sipinjenih staza, nasipavanju staza i platoa kamenim agregatom 4 – 8 mm u sloju 0,5 cm s pripadajućim radovima u koje ubrajamo dopremu kamenog agregata, razvoženje po stazi ručnim kolicima, te fino planiranje i ugradnju. Održavanje pješačkih staza izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.

Lokacije: m2
Dubovac I 301
V. Švarča 50
M. Švarča 750
Kamensko 3
Hrnetić 462
Dubovac III + IV (židovsko i vojno) 479
UKUPNO 2.045

– ukupno se održava 2.045 m2 pješačkih staza

4. KLUPE I KANTE ZA OTPATKE NA GROBLJU

Održavanje klupa obuhvaća zamjenu polomljenih letava na klupama s pripadajućim radovima, te postavljanje novih klupa što uključuje nabavu klupa, betoniranje postolja i postavljanje letava. Održavanje klupa izvodi se iz sredstava godišnje grobne naknade.
Održavanje kanta za otpatke obuhvaća postavu novih kanti za otpatke, te popravak i
zamjenu starih s pripadajućim radovima. Održavanje kanta za otpatke izvodi se iz sredstava
godišnje grobne naknade.

5. ČIŠĆENJE GROBLJA

Održavanje čistoće na grobljima sastoji se u svakodnevnom čišćenju travnih površina i grobova od raznog otpadnog materijala, utovar istog u ručna kolica ili kontejner, te prijevoz kontejnerskog smeća na gradski deponij. Čišćenje groblja izvodi se dio iz sredstava kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca za 2015. g. i dio iz sredstava godišnje grobne naknade.

PROGRAM ODRŽAVANJA GROBLJA – MJESNI ODBORI

Održavanje groblja u mjesnim odborima obuhvaća radove:
–  održavanje zelenih površina, održavanje nasada, održavanje pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća sa zelenih površina i grobova

Groblja: m2
1. Banska Selnica 1.950
2. Blatnica 860
3. Popović Brdo 2.408
4. Rečica 7.620
5. Skakavac 11.250
6. Šišljavić 3.970
7. Tušilović 10.209
8. Vukmanić 8.750
9. Vukmanićki Cerovac 1.960
10. Zadobarje 1.987
11. Zamršje 3.120
12. Mahično 9.650
13. Donje Mekušje 9.100
14. Stative 2.947
15. Ladvenjak 2.187
UKUPNO 77.968

– ukupno se održava 77.968 m2 zelenih površina

1. ZELENE POVRŠINE

Održavanje travnih površina na grobljima izvodimo sa 2 radne operacije ručnom košnjom s motornim čistačem između grobnih mjesta i na kosinama kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca i sa 4 radne operacije košnje iz godišnje grobne naknade za 2015. g.
Po izvršenoj košnji vrši se izgrabljivanje pokošene trave, iznošenje na pristupni put, utovar u vozilo i odvoz na odlagalište.

2. NASADI

Održavanje nasada obuhvaća održavanje stabala (okapanje mladih stabala, prihrana,
zalijevanje, orezivanje i rušenje suhih i opasnih stabala, te grabljanje lista), održavanje
živice (okapanje, prihrana, zalijevanje i šišanje), održavanje grmlja (okapanje, prihrana,
zalijevanje i orezivanje ) te održavanje cvjetnjaka (okapanje, nabava i sadnja cvijeća,
prihrana i zalijevanje).

2.1. ODRŽAVANJE STABALA

Održavanje stabala obuhvaća rezanje grana motornim i ručnim pilama, te uz pomoć autolifta, a tip oblikovanja i zahvata ovisi o dendroflornoj vrsti i tipu oblikovanja sa svim pripadajućim radovima, te osiguranju radilišta i prometnica, utovar i odvoz granja na odlagalište. Obuhvaća rušenje suhih i opasnih stabala, te okapanje mladih stabala. Radna operacija izvodi se po potrebi iz sredstava godišnje grobne naknade.

POPIS STABALA SVEUKUPNO kom 47

GROBLJE ZAMRŠJE
Picea abies (smreka) kom 2
Fraxinus excelsior (jasen) kom 1
UKUPNO 3
GROBLJE BLATNICA
Thuja sp. (tuja) kom 12
GROBLJE ŠIŠLJAVIĆ
Pinus strobus (američki borovac) kom 1
Tilia cordata (malolisna lipa) kom 2
Thuja sp. (tuja) kom 16
UKUPNO 19
GROBLJE SKAKAVAC
Thuja sp. (tuja) kom 2
Picea abies (smreka) kom 1
UKUPNO 3
GROBLJE TUŠILOVIĆ
Populus alba (topola) kom 1
Thuja sp. (tuja) kom 1
Picea abies (smreka) kom 2
UKUPNO 4
GROBLJE VUKMANIĆKI CEROVAC
Picea abies (smreka) kom 1
GROBLJE MAHIČNO
Picea abies (smreka) kom 5

2.2. NASADI - ŽIVICA

Održavanje živice obuhvaća strojno šišanje i oblikovanje živice sa svim pripadajućim radovima, a vrši se motornim škarama sa strane i vršno. Pripadajući radovi su vađenje samoniklih i nepoželjnih vrsta, sakupljanje izbojaka i grančica, iznošenje na pristupni put, te utovar u vozilo i odvoz na deponij. Održavanje živica izvodi se sa 2 radne operacije iz godišnje grobne naknade.
Lokacije: m2
Rečica – tuja 186
Tušilović -ligustrum 62,25
Mahično – tuja 1170
DonjeMekušje- tuja 912
Stative- tuja, svib, grab 774
Skakavac -tuja 342
Vukmanić- tuja 142
UKUPNO 3588,25

– strojno se šiša 3588,25 m2

2.3. ODRŽAVANJE GRMLJA

Održavanje ukrasnog grmlja obuhvaća radove na čišćenju i okopavanju grmlja, orezivanju mladica, vađenju suhih grana motornim i ručnim škarama samoniklog raslinja i korova, te fazoniranje i oblikovanje grmlja. Pripadajući radovi obuhvaćaju sakupljanje granja, korova i otpadnog materijala s utovarom i odvozom na odlagalište. Održavanje grmlja izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.
Lokacije:
Zamršje
juniperus kom 4
Blatnica
mahonia kom 1
Šišljavić
juniperus kom 2
Rečica
tuja globosa kom 2
UKUPNO 9

3. PJEŠAČKE STAZE

Održavanje pješačkih staza na grobljima sastoji se u škrabanju sipinjenih staza, nasipavanju staza kamenim agregatom 4 – 8 mm u sloju 0,5 cm s pripadajućim radovima u koje ubrajamo dopremu kamenog agregata, razvoženje po stazi ručnim kolicima, te fino planiranje i ugradnju. Održavanje pješačkih staza izvodi se sa 2 radne operacije iz sredstava godišnje grobne naknade.

Lokacije: m2
Šišljavić 130
Tušilović 50,5
Zamršje 47
Blatnica 18
Zadobarje 86,5

– ukupno se održava 332 m2

4. KLUPE I KANTE ZA OTPATKE NA GROBLJU

Održavanje klupa obuhvaća zamjenu polomljenih letava na klupama s pripadajućim radovima, te postavljanje novih klupa što uključuje nabavu klupa, betoniranje postolja i postavljanje letava. Održavanje klupa izvodi se iz sredstava godišnje grobne naknade.
Održavanje kanta za otpatke obuhvaća postavu novih kanti za otpatke, te popravak i
zamjenu starih s pripadajućim radovima. Održavanje kanta za otpatke izvodi se iz sredstava
godišnje grobne naknade.

5. ČIŠĆENJE GROBLJA

Održavanje čistoće na grobljima sastoji se u čišćenju travnih površina od raznog otpadnog materijala, utovaru istog u kontejner, te prijevozu kontejnerskog smeća na gradski deponij.
Čisti se 15 grobalja u MO: Banska Selnica, Blatnica, Ladvenjak, Popović Brdo, Rečica, Skakavac, Šišljavić, Tušilović, Vukmanić, Vukmanićki Cerovac, Zadobarje, Zamršje, Stative, Donje Mekušje i Mahično. Čišćenje groblja izvodi se dio iz sredstava kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca za 2015. g. i dio iz sredstava godišnje grobne naknade.

POGREB Skip to content