Broj:  4643/22

Karlovac, 15.11.2022.

 GRAD KARLOVAC

 Upravni odjel za  komunalno gospodarstvo              

    

 

P L A N   O R G A N I Z A C I J E

Z I M S K E   S L U Ž B E   2022. / 2023. god.

studeni 2022.god.

 

Na  temelju  članka 23. Izjave o  osnivanju  ZELENILO d.o.o. Karlovac, Primorska ulica  br. 39, direktor Društva donio je dana 15.10.2022. godine,

P L A N

ORGANIZACIJE ZIMSKE SLUŽBE U 2022. / 2023. god.

 1. UVODNE ODREDBE

I

Ovim planom utvrđuje se organizacija zimske službe, prioriteti rada zimske službe, stupnjevi pripravnosti, način čišćenja i posipavanja, normativi, vertikalna prometna signalizacija, proračun mehanizacije i ukupna količina industrijske soli, te dužnosti i odgovornosti.

 

II

Održavanje prometnih površina i cesta provodi se od 15.11.2022. godine do 31.03.2023. godine i organizira se na takav način da osigurava hitnu intervenciju u zimskom održavanju nogostupa, šetnica i biciklističkih staza.

 

III

Baza Zimske službe bit će smještena na lokaciji u Karlovcu, Put D. Trstenjaka br. 6 u krugu i prostorijama ZELENILA d.o.o..

 

 1. ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE

IV

Organizacijom Zimske službe rukovodi Stožer zimske službe.

 

STOŽER ZIMSKE SLUŽBE

 1. Tomislav Vukelić, voditelj stožera Zimske službe
 2. Gordana Purgar, dipl. ing., pomoćnik voditelja stožera Zimske službe
 3. Miroslav Zaborski, dipl. ing., voditelj operative Zimske službe u Zelenilu d.o.o.
 4. Alen Požar, zamjenik voditelja operative Zimske službe u Zelenilu d.o.o.
 5. Josip Mravunac, voditelj mehanizacije Zimske službe u Zelenilu d.o.o.

 

DEŽURNI U ZIMSKOJ SLUŽBI

 1. Alen Požar
 2. Slaven Gojak
 3. Josip Mravunac
 4. Branko Belavić

Radno vrijeme dežurnih: od 06:00 sati do 14:00 sati

od 14:00 sati do 22:00 sata

od 22:00 sata do 06:00 sati

DEŽURNE EKIPE ZAPOSLENIKA U ZIMSKOJ SLUŽBI

Radno vrijeme ekipa: od 06:00 sati do 14:00 sati

od 14:00 sati do 22:00 sata

od 22:00 sata do 06:00 sati

 

 1. DEŽURSTVO u Zimskoj službi obavljat će se samo u I. stupnju pripravnosti od 15.11.2022. godine do 31.03.2023. godine.

 

VEZA STOŽERA I MEHANIZACIJE NA TERENU obavljat će se telefonom i mobilnim telefonima.

 

 • dežurni telefon u Bazi Zimske službe

od 07:00 do 15:00 sati                                  047/609 920

od 15:00 do 07:00 sati                                  047/601 450

 • telefon i mobitel voditelja stožera Zimske službe 047/609 920

099/3454 004

 • telefon i mobitel pomoćnika voditelja Zimske službe 047/609 921

099/3454 201

 • telefon i mobitel voditelja operative Zimske službe 099/3454 221

 

 1. PRIORITETI RADA ZIMSKE SLUŽBE

 

V

Prioriteti održavanja nogostupa, šetnica i biciklističkih staza grada Karlovca u prilogu su ovog Plana i čine njegov sastavni dio (Prilog 1).

 

 1. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

 

VI

Stupnjevi pripravnosti i promjene stupnjeva pripravnosti Zimske službe u dogovoru sa Stožerom zimske službe  Grada Karlovca, određuje voditelj Stožera zimske službe.

Stupnjevi pripravnosti i njihove promjene upisuju se u Dnevnik rada Zimske službe.

 

 

PRVI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

 

Prvi stupanj pripravnosti počinje nalogom Stožera Zimske službe, a uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta i obuhvaća:

 • organizirano dežurstvo (24 sata)
 • obilazak terena
 • potrebite intervencije
 • interventna mehanizacija (osobno vozilo i 3 traktora)

 

DRUGI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

 

Drugi stupanj pripravnosti uvodi se za promjenjivih vremenskih prilika, kad su moguće slabe oborine, pa postoji mogućnost posipavanja. Drugi stupanj obuhvaća mjere Prvog stupnja s povećanjem mehanizacije na 4 traktora s posipačima, traktorom s ralicom.

 

TREĆI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

 

Treći stupanj pripravnosti uvodi se za vrijeme intenzivnijih snježnih oborina kada se stavlja u funkciju sva mehanizacija predviđena ovim Planom:

 

 • traktor s ralicom i posipačem – veliki kom 2
 • traktor s ralicom i posipačem – mali              kom 2
 • traktor s ralicom – mali              kom 2
 • traktor s posipačem – mali              kom 1
 • kombinirka s ralicom kom 1

Čišćenje snijega i posipavanje vrši se po prioritetima iz točke 3. ovog Plana.

 

 

ČETVRTI STUPANJ PRIPRAVNOSTI

 

Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kada Planom predviđena mehanizacija nije dovoljna za savladavanje vremenskih nepogoda.

Ovaj stupanj smatra se i elementarnom nepogodom i nije obuhvaćen proračunom Zimske službe.

 

 

 1. NAČIN ČIŠĆENJA I POSIPAVANJA

 

VII

S obzirom na potrebu što racionalnijeg korištenja sredstava za Zimsku službu, intervencije na nogostupima, šetnicama i biciklističkim stazama vrše se strogo po određenim prioritetima.

Obavezno posipavanje industrijskom soli posipačima neposredno po početku oborina odnosno u trenutku kada temperatura pada prema točci smrzavanja, vrši se:

 • na svim asfaltnim nogostupima i šetnicama iz 1. prioriteta
 • po završetku radova iz 1. prioriteta, na nogostupima i šetnicama 2. i 3. prioriteta
 • preventivno posipavanje na kritičnim mjestima (mostovi, usponi i sl.)
 • čišćenje napadalog snijega (ralicom) započinje po prioritetima iz ovog Plana, kada visina neugaženog snijega dosegne 8 cm.

 

 1. NORMATIVI

 

VIII

 1. Strojari i vozači – za svako potrebito vozilo ili stroj po 1 izvršitelj

 

 1. Posipala
 • za preventivno posipavanje 5 – 25 g soli / m²
 • za interventno posipavanje 10 – 25 g soli / m²
 • za površine nogostupa i šetnica 1. i 2. prioriteta potrebno je 4,2 t soli / km
 • za ostale prometne površine potrebno je 1,44 t soli / km

 

 1. VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

 

IX

Vertikalna prometna signalizacija postaviti će se na mjestima koja odredi Stožer Zimske službe Grada Karlovca pismenim nalogom.

 

 1. PRORAČUN MEHANIZACIJE I UKUPNIH KOLIČINA INDUSTRIJSKE SOLI I AGREGATA

 

X

Proračun mehanizacije po stupnjevima pripravnosti naveden je u točci VI ovog Plana.

 

XI

Na temelju normativa iz točke VIII ovog Plana i ukupne dužine nogostupa, predviđa se slijedeća ukupna količina   industrijske soli     80- 100 t

 

 1. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

 

XII

 

STOŽER ZIMSKE SLUŽBE

 • odgovoran je i dužan da na vrijeme bude izrađen Plan Zimske službe
 • poduzima sve mjere da na vrijeme započnu pripremni radovi i da se završe do početka rada Zimske službe
 • neposredno organizira i rukovodi dežurnima u Zimskoj službi
 • osobito pazi na uredno vođenje dokumentacije (dnevnik rada, utrošci materijala, radana snaga, vozila i strojevi)
 • koordinira i kontrolira izvršenja zadaća u Zimskoj službi i poziva na odgovornost odgovorne osobe – dežurne u Zimskoj službi
 • poduzima potrebne mjere zbog neizvršenja plana
 • surađuje sa svim nadležnim čimbenicima izvan Zelenila d.o.o.
 • priprema mehanizaciju za rad
 • od nadležnih službi u društvu traži nabavku potrebne količine industrijske soli za početak održavanja, kao i kasnije tijekom zime

 

DEŽURNI U ZIMSKOJ SLUŽBI

 • neposredno rukovodi izvršenjem planova u Zimskoj službi prema Planu i prioritetu izvršenja
 • vodi dnevnik rada Zimske službe
 • na izvršenju radnih zadaća usko surađuje sa Stožerom Zimske službe

 

DEŽURNE EKIPE U ZIMSKOJ SLUŽBI

 

Stožer Zimske službe određuje ekipe radnika za izvršavanje radova u Zimskoj službi, za čišćenje prilaza i mostova.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

XIII

Za vrijeme trajanja Zimske službe izvršit će se promjene rasporeda radnog vremena. Odluku o promjeni rasporeda radnog vremena donosi direktor.

 

XIV

Radnici raspoređeni na rad u zimskoj službi, dužni su raditi puno radno vrijeme svoje smjene.  U slučaju naleta zimske nepogode radnici jedne smjene dužni su produžiti rad do dolaska slijedeće smjene.

XV

Svi radnici, pa i oni na zimskom dopustu, mogu biti pozvani na rad i moraju se odazvati u slučaju potrebe rada u zimskoj službi.

 

XVI

Nedolazak na rad u Zimsku službu, prijevremeni odlazak ili odustajanje rada sa dežurstva, nesavjesno izvršavanje radnih zadataka, čini tešku povredu obveza iz radnog odnosa i predstavlja razlog za (izvanredni) otkaz Ugovora o radu.

 

XVII

Sve što nije obuhvaćeno ovim Planom, a vezano za Zimsku službu, rješavati će Stožer Zimske službe.

 

 

Pripremio:                                                                                        Direktor:

Miroslav Zaborski, dipl. ing.                                                              Tomislav Vukelić

 

 

 

 

 

 

 

 

POGREB Skip to content