JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RABLJENOG STROJA

 

ZELENILO d.o.o. Karlovac, Primorska ulica 39, OIB: 58836601538 objavljuje javno nadmetanje za prodaju rabljenog stroja:

R.br. STROJ PROCIJENJENA CIJENA U KN (BEZ PDV-A)
1. KOSILICA FERRIS  SRZ 1 ZERO TURN, nabavljena 2017. godine, stavljena u upotrebu 01.07.2017.g., 16 radnih sata. U ispravnom stanju. 41.000,00 kn

 

Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe.

Stroj se prodaje po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Stroj se može razgledati na adresi Zelenilo d.o.o., Put Davorina Trstenjaka 6, Karlovac, uz prethodnu najavu na telefon 047/609920 od 12. lipnja do 21. lipnja 2019. godine u vremenu od 8:00-12:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

-naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),

-ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),

-ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama i iskazan sa PDV-om.

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena veća od procijenjene. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  21. lipanj 2019. godine do 12:00 sati, a kada je i javno otvaranje ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu: Zelenilo  d.o.o., Primorska ulica 39, 47000 Karlovac, s naznakom “javno nadmetanje-prodaja stroja” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i ponude čija cijena bude niža od procijenjene neće se razmatrati.

Izabrani natjecatelj dužan je u roku od tri dana od dana donošenja odluke o javnoj kupoprodaji stroja uplatiti ponuđenu cijenu po izdanom računu. Po izvršenoj uplati i predočenju dokaza o izvršenoj uplati izvršiti će se primopredaja kupljenog stroja. U protivnim prodavatelj će pozvati slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Troškove utovara i otpreme, odnosno odvoženja snosi kupac, kao i eventualne ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, te eventualnu ovjeru popisana ugovoru.

U Karlovcu, 12.06.2019.g.

Broj: 2780/19                                                                                                                                  Zelenilo d.o.o.

POGREB Skip to content