[fc id=’1′ align=’center’][/fc]

Zelenilo d.o.o.

Adresa:
Primorska ulica 39.
47 000 Karlovac

Centrala telefon:
047/609-920

eMail:
zelenilo@zelenilo.hr

Službenik za informiranje:
Zdenko Živčić, dipl.pol.
Stručni suradnik za odnose s javnošću
tel.047/609-928
fax:047/617-335
eMail: informacije@zelenilo.hr

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Željka Zaborski

tel. 047/ 609-922

e-mail: zeljka.zaborski@zelenilo.hr

ZELENILO d.o.o.

K A R L O V A C

Put D. Trstenjaka br. 6

Broj:1218/12

Karlovac, 20.03.2012. g.

Na osnovu čl.4. st.3. Zakona o  pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10 i 77/11) Direktor društva donio je dana 20.03.2012. godine

ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija Zelenila d.o.o.

UVODNE ODREDBE

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Zelenilo d.o.o., Put Davorina Trstenjaka 6, 47000 Karlovac s obzirom na svoj djelokrug rada posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje Zelenilo d.o.o., Put Davorina Trstenjaka 6, 47000 Karlovac posjeduje glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno na stranici www.zelenilo.hr, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem zahtjeva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. 

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Zelenilo d.o.o. uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Zelenilo d.o.o. može uskratiti pravo na pristup informacij i ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje: 

– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,  

– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, 

– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika. 

Zelenilo d.o.o. uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka. 

SADRŽAJ KATALOGA 

Zelenilo d.o.o. Karlovac  je tvrtka u 100%-tnom vlasništvu Grada Karlovca s 50 godišnjom tradicijom, a osnovana je kao sljednik gradske vrtlarije za poslove održavanja javnih zelenih površina, pogrebne poslove i rasadničarstvo. Tijekom godina, širenjem djelatnosti, uloga Društva je postajala sve jača i jača, te je danas bez Zelenila nezamislivo obavljanje poslova od javnog interesa Grada Karlovca. Kao tvrtka registrirani smo za obavljanje djelatnosti – održavanja i  izgradnje javnih površina; održavanje grobalja i obavljanje pogrebnih poslova, uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; izrada vijenaca i buketa; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; građenje, projektiranje i nadzor; održavanje i popravak motornih vozila; čišćenje snijega i leda s prometnica; održavanje prometne horizontalne i vertikalne signalizacije. 

Informacije u katalogu su razvrstane prema ustrojstvenim jedinicama Zelenila d.o.o. koje raspolažu pojedinim informacijama:

1)      Uprava

2)      Sektor pravnih poslova, ljudskih resura i odnosa s javnošću

3)      Sektor financija, računovodstva i komercijale

4)      Tehnički sektor  

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zelenilo d.o.o., a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o  pravu na pristup informacijama. 

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama utvrđuju se i sistematiziraju kako slijedi:          

– Gradivo koje sadrži osnovne podatke o osnivanju i statusnim promjenama društva

–  Odluke društva

(Napomena:navedene odluke nisu dostupne ukoliko predstavljaju poslovnu tajnu društva)

 Organizacija rada društva

–  Zaštita na radu

–  Pregled kadrovske strukture radnika (obrazovanje, dobna i spolna struktura)

– Godišnji izvještaj o poslovanju društva

  Tehnička dokumentacija s pratećim sadržajima (projekti,  analize, očevidnici, izvješća)  

–  Katastar groblja

–  Evidencija korisnika grobnih mjesta

–  Cjenici 

–  Godišnji operativni planovi

 Natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave 

(Napomena: navedena dokumentacija objavljuje se u EOJN u NN)

– Popis sklopljenih i izvršenih ugovora javne nabave

– Ostale informacije o obavljanju djelatnosti društva 

NAMJENA 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima. 

NAČIN OSIGURAVANJA 

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama. 

U Karlovcu, 20. ožujka 2012.g.

POGREB Skip to content