ZELENILO d.o.o.

K A R L O V A C

Primorska ulica 39

 

 

Broj:803/23

Karlovac, 20.03.2023. god.

 

 

Na temelju članka 23. Izjave o osnivanju Zelenila d.o.o. Karlovac, direktor Društva dana 20.03.2023. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRIPRAVNIKA ZA RADNO MJESTO

– Referent zaštite na radu i zaštite od požara – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

 

Opis poslova:

– neposredno kontrolira provođenje propisanih mjera ZNR i ZOP

– surađuje sa inspekcijom rada, medicinom rada, osiguravajućim društvima, institutima i školama

– stručno surađuje kod izrade normativnih akata vezanih uz ZNR i ZOP

– stručno surađuje pri izradi procjene rizika i reviziji iste

– kontrolira i vodi brigu o redovnim pregledima oruđa i strojeva za rad, vatrogasnih aparata, hidrantske mreže, gromobranske instalacije, elektro instalacije i panik rasvjete i radnog okoliša

– u suradnji s voditeljima sektora, odjela i radnih jedinica dogovara liječničke preglede i osposobljavanja kod ovlaštenih ustanova

– vrši ispitivanje alkoholiziranosti radnika na radnom mjestu

– vrši provođenje mjera zaštite od požara

– obavlja poslove naknade štete prema trećim osobama i osiguravajućim kućama

– sudjeluje u radu i organizira rad Odbora za zaštitu na radu

– odgovara za pravilno izvršavanje poslova iz svog djelokruga rada

– odgovara  za  pravilnu  primjenu mjera zaštite  na  radu i upotrebu iste

– obavlja i druge poslove u okviru stručne osposobljenosti po nalogu voditelja sektora

 

Uvjeti radnog mjesta:

– VŠS/VSS zaštite na radu ili zaštite od požara

– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

– poznavanje rada na računalu

 

Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu pismenu prijavu s kontakt podacima (e-mail, broj mobitela), kandidati su obvezni priložiti:

–           životopis

–           presliku dokaza o državljanstvu

–           uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana

–           dokaz o stručnoj spremi

–           presliku vozačke dozvole

–           dokaz o radnom stažu – podaci evidentirani u bazi podataka HZMO

 

Prijave dostaviti na adresu: Zelenilo d.o.o., Karlovac, Primorska ulica 39 sa naznakom: Natječaj za radno mjesto: “PRIPRAVNIK – Referent zaštite na radu i zaštite od požara“.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju i koja je pristigla na adresu Društva do 28.02.2023. godine.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Društva www.zelenilo.hr i na web stranici HZZ-a „Burza rada“ dana 20.02.2023. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obavješteni u zakonskom roku.

 

Direktor:

Tomislav Vukelić

POGREB Skip to content