ZELENILO  d.o.o.

KARLOVAC

PRIMORSKA ULICA 39

Broj: 3924/21

Karlovac, 13.09.2021.

                                  

O  G  L  A  Š  A  V  A

prodaju osnovnog sredstva putem prikupljanja pisanih ponuda

 

I          PREDMET   PRODAJE

 

N1 – RADNO VOZILO – Fiat Ducato 2,5 – godina proizvodnje 1999. g., registriran do 10/2021, u voznom stanju, boja vozila: bijela, broj šasije: ZFA23000005548054.

 

Početna cijena iznosi 60.000,00 kn + PDV.

 

 

Vozilo se može  pregledati svaki radni dan u vremenu od 8 do 14 sati. Kontakt osoba za    pregled vozila je: Denis Jurković, mob. 099/3454205.

 

 

II         UVJETI PRODAJE

                 

 • Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe .
 • Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključeni svi naknadni prigovori.
 • Ponuditelj mora u ponudi navesti svoje podatke i iznos ponuđene cijene u kunama brojčano i slovima.
 • Ponuditelji su dužni dostaviti izvod iz sudskog registra ako je ponuditelj pravna osoba, odnosno dokaz o identitetu – preslik osobne iskaznice, putovnice ili obrtnicu, ako je ponuditelj fizička osoba.
 • Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik s naznakom: „ne otvaraj – ponuda za vozilo“, u roku od 15 dana od dana objave oglasa na adresu: ZELENILO d.o.o., Karlovac, Primorska ulica 39.
 • Oglas će biti objavljen dana 13.09.2021. godine na web stranici Društva.
 • Najpovoljnija ponuda smatrati će se ponuda koja ispunjava uvjete iz oglasa, a sadrži najveći iznos ponuđene cijene veći od početne cijene, što utvrđuje povjerenstvo nakon otvaranja svih pristiglih ponuda pismeno u zapisnik.
 • Ako dva ili više ponuditelja daju isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je prije zaprimljena.     
 • Postupak prodaje provodi se bez javnog otvaranja ponuda.
 • Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o ishodu nadmetanja u roku od 8 dana od izbora.
 • Iznos kupoprodajne cijene, koja obuhvaća ponuđenu cijenu i PDV, uplaćuje se najkasnije u roku od 8 dana od primitka odluke o izboru. Ako se uplata ne provede u navedenom roku, smatrati će se da je kupac odustao od kupnje vozila.
 • ZELENILO d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, kao i pravo poništenja nadmetanja.

ZELENILO d.o.o.

Direktor: Tomislav Vukelić

 

POGREB Skip to content