ZELENILO d.o.o.

KARLOVAC

PRIMORSKA ULICA 39 

Broj: 4772/22

Karlovac, 29.11.2022.

 

O G L A Š A V A

prodaju osnovnog sredstva putem prikupljanja pisanih ponuda

 

I PREDMET PRODAJE

 

T – Rabljeni traktor – TT-Prima -830 s kabinom, godina proizvodnje 2005. g., registriran do 04/23, u voznom stanju, boja: zelena, broj šasije: 5233.

Početna cijena iznosi 20.000,00 kn/2.654,46€*+ PDV.

 

T – Rabljeni traktor – TT-Prima -830 s kabinom, godina proizvodnje 2005. g., registriran do 04/23, u voznom stanju, boja: zelena, broj šasije: 5234.

Početna cijena iznosi 20.000,00 kn/2.654,46€*+ PDV.
 

Traktori se mogu pregledati svaki radni dan u vremenu od 8 do 14 sati.

Osoba za kontakt za pregled traktora je: Denis Jurković, mob. 099/3454205.

 

II UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe .
Traktori se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključeni svi naknadni prigovori.
Ponuditelj mora u ponudi navesti svoje podatke i iznos ponuđene cijene u kunama brojčano i slovima.
Ponuditelji su dužni dostaviti izvod iz sudskog registra ako je ponuditelj pravna osoba, odnosno dokaz o identitetu – preslik osobne iskaznice, putovnice ili obrtnicu, ako je ponuditelj fizička osoba.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik s naznakom: „ne otvaraj – ponuda za traktor, u roku od 15 dana od dana objave oglasa na adresu: ZELENILO d.o.o., Karlovac, Primorska ulica 39.
Oglas će biti objavljen dana 29.11.2022. godine na web stranici Društva.
Najpovoljnija ponuda smatrati će se ponuda koja ispunjava uvjete iz oglasa, a sadrži najveći iznos ponuđene cijene veći od početne cijene, što utvrđuje povjerenstvo nakon otvaranja svih pristiglih ponuda pismeno u zapisnik.
Ako dva ili više ponuditelja daju isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je prije zaprimljena.
Postupak prodaje provodi se bez javnog otvaranja ponuda.
Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o ishodu nadmetanja u roku od 8 dana od izbora.
Iznos kupoprodajne cijene, koja obuhvaća ponuđenu cijenu i PDV, uplaćuje se najkasnije u roku od 8 dana od primitka odluke o izboru. Ako se uplata ne provede u navedenom roku, smatrati će se da je kupac odustao od kupnje vozila.
ZELENILO d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, kao i pravo poništenja nadmetanja.

 

ZELENILO d.o.o.

Direktor:

Tomislav Vukelić

POGREB Skip to content