Zelenilo d.o.o.

Put D. Trstenjaka 6
47 000 Karlovac
Centrala telefon:
047/609-920

Službenik za informiranje:
Željko Tomaš, dipl.oec.
tel./fax 047/631-821

e-mail:zeljko.tomas@zelenilo.hr
Pravo na pristup informacijama korisnici ostvaruju prema
– Zakonu o pravu na pristup informacijama: NN br. 25/13;
– Visina naknade za pravo na pristup informacijama: NN br. 12/14;
– Obrasci za davanje informacije korisniku prava na pristup informacijama nalaze se na linku:

Obrasci za pravo na pristup informacijama (*Napomena: Ovi obrasci nisu obvezna forma!)

 

IZVJEŠĆE ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2014

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2014. godinu

Datum podnašanja 22.1.2015 02:16:34

I. Opći podaci o tijelu javne vlasti
Naziv tijela javne vlasti ZELENILO D.O.O.
Adresa (ulica i broj) KARLOVAC, PUT D. TRSTENJAKA 6
Poštanski broj 47000
Broj telefona: (+385 47) 631 821
Broj faksa: (+385 47) 617 335
Internet stranica tijela javne vlasti www.zelenilo.hr
E-mail tijela javne vlasti zelenilo@zelenilo.hr
Službenik za informiranje – ime i prezime Željko Tomaš
Službenik za informiranje – službeni telefon 047 631 821
Službenik za informiranje – službeni e-mail zeljko.tomas@zelenilo.hr
II. Podaci iz članka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu: ZPPI)
1. Broj prenesenih zahtjeva iz 2013. godine
a) ukupan broj prenesenih zahtjeva 1
b) od toga broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama 1
c) od toga broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
2. Broj zaprimljenih zahtjeva u 2014. godini
a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva 11
b) od toga broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama 11
c) od toga broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
3. Broj usvojenih zahtjeva
a) ukupan broj usvojenih zahtjeva 5
b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama 5
c) od toga broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
4. Broj djelomično usvojenih zahtjeva
a) ukupan broj djelomično usvojenih zahtjeva 2
b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama 2
c) od toga broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
5. Broj izdanih obavijesti, sukladno članku 23. stavku 2. ZPPI 0
6. Broj odbijenih zahtjeva
a) ukupan broj odbijenih zahtjeva 2
b) od toga broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama 2
c) od toga broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
6.1. Broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama prema razlozima odbijanja
a) radi se o podacima iz postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka (čl. 15., st.1. ZPPI) 0
b) radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl. 15., st.2., toč.1. ZPPI) 0
c) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl. 15., st. 2., toč.2. ZPPI) 0
d) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl. 15., st. 2., toč.2. ZPPI) 0
e) radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) (čl. 15., st. 2., toč.3. ZPPI) 0
f) radi se o osobnim podacima sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12, pročišćeni tekst) (čl. 15., st. 2., toč.4. ZPPI) 2
g) radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke (čl. 15., st. 2., toč. 5. ZPPI) 0
h) radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima (čl. 15., st. 2., toč. 6. ZPPI) 0
i) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl. 15., st. 2., toč. 7. ZPPI) 0
j) objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne, (čl. 15., st. 3., toč. 1. ZPPI) 0
k) objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl. 15., st. 3., toč. 2. ZPPI) 0
l) objava informacije bi povrijedila pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika (čl. 15., st. 3., toč. 3. ZPPI) 0
m) ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona 0
7. Broj odbačenih zahtjeva
a) broj odbačenih zahtjeva 2
b) od toga broj odbačenih zahtjeva za pristup informacijama 2
c) od toga broj odbačenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
7.1. Broj odbačenih zahtjeva za pristup informacijama prema razlozima odbacivanja
a) nepotpun (čl. 20., st.2. ZPPI) 0
b) nerazumljiv (čl. 20., st.2. ZPPI) 0
c) tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi (čl. 23., st.4. ZPPI) 2
8. Broj ustupljenih zahtjeva
a) ukupan broj ustupljenih zahtjeva 0
b) od toga broj zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama 0
c) od toga broj zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija 0
9. Broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0
b) od toga broj zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama 0
c) od toga broj zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija 0
10. Broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0
b) od toga broj usvojenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama 0
c) od toga broj usvojenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija 0
11. Broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0
b) od toga broj odbijenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama 0
c) od toga broj odbijenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija 0
12. Broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0
b) od toga broj odbačenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama 0
c) od toga broj odbačenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija 0
13. Broj zahtjeva riješenih u roku
a) ukupan broj zahtjeva riješenih u roku 11
b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku 11
c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih u roku 0
14. Broj zahtjeva riješenih izvan roka
a) ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka 0
b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku 0
c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih u roku 0
15. Broj neriješenih zahtjeva
a) ukupan broj neriješenih zahtjeva 0
b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama 0
c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
16. Broj obustavljenih postupaka
a) ukupan broj obustavljenih postupaka 0
b) od toga broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju 0
c) od toga broj obustavljenih postupaka u drugom stupnju 0
17. Broj izjavljenih žalbi
a) ukupan broj izjavljenih žalbi 0
b) od toga broj izjavljenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama 0
c) od toga broj izjavljenih žalbi za ponovnu uporabu informacija 0
18.1. Broj usvojenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela
a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela 0
b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama 0
c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija 0
18.2. Broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 117. Zakona o općem upravnom postupku
a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 117. Zakona o općem upravnom postupku 0
b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama 0
c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija 0
18.3. Broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 119. Zakona o općem upravnom postupku
a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 119. Zakona o općem upravnom postupku 0
b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama 0
c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija 0
19. Broj odbijenih žalbi koje je odbilo drugostupanjsko tijelo javne vlasti prema čl. 116. Zakona o općem upravnom postupku
a) ukupan broj odbijenih žalbi koje je odbilo drugostupanjsko tijelo javne vlasti prema čl. 116. Zakona o općem upravnom postupku 0
b) od toga broj odbijenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama 0
c) od toga broj odbijenih žalbi za ponovnu uporabu informacija 0
20.1. Broj odbačenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela
a) ukupan broj odbačenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela 0
b) od toga broj odbačenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama 0
c) od toga broj odbačenih žalbi za ponovnu uporabu informacija 0
20.2. Broj odbačenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela
a) ukupan broj odbačenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela 0
b) od toga broj odbačenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama 0
c) od toga broj odbačenih žalbi za ponovnu uporabu informacija 0
21. Broj podnesenih tužbi
a) ukupan broj podnesenih tužbi 0
b) od toga broj podnesenih tužbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama 0
c) od toga broj podnesenih tužbi za ponovnu uporabu informacija 0
22. Ugovori o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija
a) broj sklopljenih ugovora o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija 0
b) popis nositelja isključivih prava na ponovnu uporabu informacija 0
23. Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (čl. 19., st.2. ZPPI) 0
24. informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 10., st.1. ZPPI Točke: 1,2,4,6,7,9,10,12,13,14,15
25. Provedena savjetovanja s javnošću sukladno članku 11. ZPPI. 0,0
26. Javnost rada sukladno članku 12. ZPPI 0,0
III. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja na osnovi iskazanih podataka
Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja na osnovi iskazanih podataka: Sve su aktivnosti provedene u skladu sa zakonom

POGREB Skip to content