Ovogodišnja sezona košnje primiče se kraju i u tijeku su zadnje košnje javnih zelenih površina Grada Karlovca. Sezona je počela 30.03., a prema Godišnjem planu za održavanje javnih zelenih površina Grada Karlovca za 2015. god. kosili smo 1.304.673 m² . Površine za košnju podijeljene su u 6 prioriteta („A“, „0“, I, II, III i pokosi). Ranijih godina košnju smo obavljali u 5 prioriteta, a od ove godine uveden je i 6 prioritet i to kao „A“ prioritet.
Svaki prioritet ima određen broj košnji. Tako je ukupan broj planiranih košnji povećan sa 32 na 38. Razlog tomu je želja za još kvalitetnijim održavanjem karlovačkih šančeva, parkova i perivoja.
U „A“ prioritetu motorna košnja izvodi se sa 11 radnih operacija (19.514 m²), u „0“ prioritetu( površina za košnju od m² 203.058) sa 8 radnih operacija, u I prioritetu izvodi se sa 6 radnih operacija, a u II prioritetu (površina od m² 323.122) motorna košnja izvodi se sa 3 (ručna), odnosno 4 (strojna)radne operacije. Košnja motornim čistaćem uz grmove, stabla, rubove i ivičnjake u O i I prioritetu izvodi se na 10% površine. U II prioritetu motornim čistačem uz grmove, stabla, rubove, ivičnjake i kosine košnja se izvodi na 27% površine. Košnja pokosa (površina od m² 62.189 ) izvodi se sa 4 radne operacije. Površine III prioriteta održavaju se povremeno i to sa 2 radne operacije.
Također je povećan  broj košnji na karlovačkim grobljima. Tako sada groblja u GČ i MO umjesto 5 kosimo 6 puta.

POGREB Skip to content