Zelenilo d.o.o. objavilo je 27. srpnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave radova na rekonstrukciji stambeno poslovne građevine u poslovnu građevinu u Karlovcu, Primorska ulica. Rok za javljanje na poziv bio je 30 dana od dana objave.
Nakon završetka postupka javne nabave radi se zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda na temelju zahtijeva iz dokumentacije te će se donijeti odluka o odabiru najpovoljnijeg izvođača.
Predviđeni rok izgradnje poslovne zgrade je 365 dana od dana sklapanja ugovora.
Radovi na izgradnji nove poslovne zgrade u Primorskoj ulici financirati će se kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) – izravnim kreditiranjem putem programa kreditiranja Infrastruktura. Iznos kredita je sedam milijuna kuna s kamatom od tri posto godišnje. Kredit će se otplaćivati 10 godina s jednom godinom počeka i krajnjim rokom za korištenje kredita za 30.09.2017. godine.

POGREB Skip to content