Zakonska regulativa:

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15)

Odluka o grobljima Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 9/99, 7/02, 3/03)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst zakona NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Proračun za 2016. godinu

SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ZELENILA

25.4.2015

ZELENILO d.o.o.
KARLOVAC
Put Davorina Trstenjaka br. 6

NADZORNI ODBOR
Broj: 14/2-15
Karlovac, 24.4 2015.

Z A P I S N I K
sa 14. sjednice Nadzornog odbora Zelenilo d.o.o. Karlovac, održane dana 24.4 2015. godine u prostorijama Društva sa početkom u 15,00 sati.
Nazočni članovi: Denis Janžetić, Ivan Beljan,Tomislav Katić, Damir Stepić, Zdravko Marić
Ostali nazočni: Stjepan Turković, Ivana Smoljak, Marina Golubić, Željko Tomaš
Predsjednik Nadzornog odbora g. Denis Janžetić predlaže slijedeći

D N E V N I R E D
1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora
2. Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Društva u 2014. godinu
3. Davanje suglasnosti na Odluku direktora o prihvaćanju izvješća Središnje popisne komisije o provedenom popisu imovine i obveza za 2014. godinu br. 851/15 od 24. 2. 2015. godine
4. Izmjena cijenika
5. Izvješće o obavljenoj reviziji
6. Davanje suglasnosti na kreditno zaduženje putem financijskog leasinga
7. Razno

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili dnevni red.

TOČKA 1.
Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora

Uz poziv su priloženi zapisnici sa 11. sjednice održane 29.12.2014. godine, 12. sjednice održane dana 5.2.2015. godine i 13. sjednice održane dana 3.4.2015. godine. Nije bilo rasprave te su jednoglasno donijete odluke o usvajanju zapisnika.

TOČKA 2.
Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Društva u 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dao je dirktor društva, dodatna pojašnjenja pozicija dala je Ivana Smoljak, voditeljica financija. Pisani materijal sa detaljnim obrazloženjima dostavljen je uz poziv za sjednicu NO. Izvješće o poslovanju pokazuje pozitivni rezultat do kojeg se došlo smanjenjem svih troškova i uštedama na svim područjima – smanjenje plaća zaposlenicima, smanjenje broja djelatnika, uštede na energetici, troškovima reprezentacije. Ukupni prihodi su također bili manji u usporedbi sa prethodinim periodom, tako da se poslovanje društva nužno moralo prilagoditi tim zadanim elementima. Vidljivo je teško stanje u čitavom gradu, tako da poslovanje s pozitivnim rezltatom označava maksimum ušteda i racionalnosti. Obrazlaže poslovne prihode i poslovne rashode po stavkama. Direktor ističe da je najveća donacija u 2014. godini bilo kićenje grada za novogodišnje i božićne blagdane koje je društvo poklonilo gradu. U raspravi su članovi Nadzornog odbora prihvatili prijedlog direktora te jednoglasno donijeli slijedeću
O D L U K U

Prihvaća se Izvješće o poslovanju društva Zelenilo d.o.o. u 2014. godini sa ostvarenim iznosima:

– ukupni prihodi u iznosu 18.619.457,28 kuna
– ukupni rashodi u iznosu 18.282.880,16 kuna
– dobit nakon oporezivanja 181.152,89 kuna

Dobit društva rasporedit će se u rezerve.
Predlaže se Skupštini društva da usvoji Izvješće o poslovanju za 2014. godinu sa iskazanim pokazateljima i odluči o upotrebi dobiti.

TOČKA 3.
Davanje suglasnosti na Odluku direktora o prihvaćanju izvješća Središnje popisne komisije o provedenom popisu imovine i obveza za 2014. godinu br. 851/15 od 24. 2. 2015. godine

Uvodno obrazloženje dala je Ivana Smoljak. Pisani materijal dostavljen je uz poziv. Središnja popisna komisije je provela popis imovine i obveza za 2014. godinu, a direktor je svojom Odlukom br. 851/15 od 24. 2. 2015. godine prihvatio Izvješće. Moli suglasnost Nadzornog odbora na tako donešenu Odluku. Nakon kraće rasprave donijeta je slijedeća odluka:
O D L U K A
1. Davaje se suglasnost na Odluku direktora o prihvaćanju izvješća Središnje popisne komisije o provedenom popisu imovine i obveza za 2014. godinu br. 851/15 od 24. 2. 2015. godine.

TOČKA 4.
Izmjena cijenika
Uvodno obrazloženje dao je Željko Tomaš. Pisani materijal dostavljen je uz poziv. Objašnjava izmjene cijena naknada za izvođenje radova na grobljima, cjena postojećih pogrebnih usluga i novih stavaka u toj kategoriji. Dodatno pojašnjenje dao je direktor. Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća
O D L U K A
1. Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni cijena usluga broj 1892/15 od 21.4.2015.

TOČKA 5.
Izvješće o obavljenoj reviziji
Uvodno obrazloženje dala je Ivana Smoljak. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Karlovac iz travnja 2015. godine je u privitku materijala. Direktor dopunjuje obrazloženje. Značajnih primjedbi nije bilo. Poslovanje se provodi zakonito, u radu se poštuju propisi iz dotične nadležnosti. U revizijskom izvješću se navodi da društvo treba poduzeti mjere i uskladiti poslovanje uspostavom sustava financijskog upravljanja i kontrole, aktivnosti se očekuju u travnju 2015. godine. Društvo ima obvezu isto učiniti u hitnom roku. Uslijedila je kraća rasprava. Izvješće je primiljeno na znanje.

TOČKA 6.
Davanje suglasnosti na kreditno zaduženje putem financijskog leasinga
U uvodnom obrazloženju istaknuto je da se Grad javio na natječaj za energatsku učinkovitost. Putem financijskog leasinga nabavio bi se auto smetlar, nabavka kojeg će biti sufinancirana iz natječajnog fonda. Radi se o nabavci vozila koje pridonosi učinkovitijem održavanju čistoće i urednosti na karlovačkim grobljima, njegova upotreba pridonosi čistom okolišu i energatskoj učinkovitosti jer stvara mogućnost odvojivog sakupljanja otpada. Naime prestat će potreba za velikimm konterjnerima na grobljima, a bit će zamijenjeni otocima sa manjim kontejnerima posebnih namjena koje će se čistiti redovito. Nakon rasprave jednoglasno je donijeta
O D L U K A
1. Daje se suglasnost na kreditno zaduženje putem financijskog leasinga za nabavku vozila autosmetlara prema uvjetima prezentiranim na današnjoj sjednici Nadzornog odbora.

Točka: Razno
Pod ovom točkom član NO Damir Stepić pitao je da li je postojala potreba za obavljanjem košnje trave na Veliki petak 3. travnja ove godine. Odgovor je dao direktor. To je bio radni zadatak u radnom danu i trebalo ga je tako i obaviti.
Drugih prijedloga nije bilo.

Dovršeno u 16,30 sati.

TAJNIK NO:
Marina Golubić, dipl.iur.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Denis Janžetić, ing.

POGREB Skip to content